Donkey Kick on Leg Extension Machine

Exercise / Hip